Warunki handlowe

 1. Postanowienia podstawowe
  1. Warunki handlowe regulują stosunki między stronami umowy zakupu, którymi są Sprzedający (Skandor s.r.o., Husova 1250/71, 301 00 Pilzno, Republika Czeska, numer identyfikacyjny 29100194, VAT-NIP CZ29100194, PL5263284598) po jednej stronie oraz Kupujący po drugiej stronie.
  2. Kupującym jest konsument lub przedsiębiorca. Konsumentem jest każda osoba, która poza ramami swojej działalności gospodarczej lub poza ramami niezależnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę ze Sprzedającym lub też prowadzi z nim negocjacje w inny sposób. Przedsiębiorcą jest ten, kto samodzielnie, na własny rachunek i odpowiedzialność wykonuje działalność zarobkową w ramach działalności gospodarczej lub w podobnej formie z zamiarem działania ciągłego oraz systematycznego w celu osiągnięcia zysku. Za przedsiębiorcę uznaje się m.in. w celu ochrony konsumenta także każda osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub analogicznego charakteru w przypadku niezależnego wykonywania swojego zawodu, a także osoba, która działa w imieniu bądź też na rachunek przedsiębiorcy.

 2. Umowa
  1. Umowę zawiera się na podstawie przyjęcia propozycji zawarcia umowy przez Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego, do którego dochodzi za pośrednictwem odesłania zamówienia na właściwej stronie internetowej Sprzedającego po tym, kiedy towar, który jest przedmiotem umowy kupna, zostanie włożony do koszyka przez Kupującego.
  2. Przed przesłaniem zamówienia Kupujący ma prawo zmienić zakres zamówienia (pozycje w koszyku), sposób przewozu i sposób uiszczenia należności oraz skontrolować wszystkie dane, które zostały przez niego podane w zamówieniu. Za ewentualne błędy w zamówieniu spowodowane przez Kupującego czy powstałe podczas transferu danych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Zawarcie umowy przez Kupującego zostanie potwierdzone przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
  3. Wysyłając zamówienie, Kupujący stwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami handlowymi w obowiązującym brzmieniu aktualnym w dniu i o godzinie odesłania zamówienia i oświadcza że je akceptuje.
  4. Zawierając umowę zakupu, Sprzedający zobowiązuje się do przekazania kupującemu towaru stanowiącego przedmiot zakupu, a Kupujący zobowiązuje się, że towar odbierze oraz wpłaci Sprzedającemu cenę zakupu. Do przekazania prawa własności dochodzi w wyniku przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi przez Sprzedającego w celu przewozu do Kupującego.
  5. Obowiązek przekazania przedmiotów w zgodzie z poprzednim akapitem zostaje przez Sprzedającego spełniony w momencie dostarczenia towaru w umówionej ilości, jakości i sposobie wykonania na miejsce wskazane przez Kupującego jako adres dostarczenia i umożliwienia manipulacji towarem przez Kupującego w tym miejscu.
  6. Niebezpieczeństwo szkody przechodzi na Kupującego w momencie przejęcia towaru. Szkoda materialna powstała po chwili przejścia ryzyka powstania szkody na Kupującego nie ma wpływu na obowiązek Kupującego opłacić umówioną cenę kupna, chyba że szkodę spowodował Sprzedający, nie dopełniając swoich obowiązków.

 3. Ceny
  1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. W sklepie internetowym na stronach internetowych Sprzedającego zawsze są podane ceny aktualne i obowiązujące.
  2. Ceny mają charakter ostateczny, włącznie z ustanowionymi prawnie stawkami podatku VAT, ewentualnie również wszystkich innych podatków i opłat, które konsument musi zapłacić w celu pozyskania towaru; ceny przewozu i płatności są podawane jako niezależne pozycje zamówienia w momencie jej odesłania i nie są wliczane w ceny towaru, które są podawane w sklepie internetowym.
  3. Kupujący otrzyma usługę za cenę obowiązującą w momencie zamówienia. Niniejsza cena zostanie podana w zamówieniu i w raporcie potwierdzającym przyjęcie zamówienia towaru.

 4. Odpowiedzialność za wady
  1. Towar jest wadliwy, jeśli nie ma umówionych właściwości. Podstawę praw Kupującego z tytułu wadliwej realizacji stanowi wada, którą towar ma w momencie przejścia ryzyka szkody na Kupującego, nawet jeśli ujawni się w terminie późniejszym. Podstawę do praw Kupującego stanowi również wada powstała w późniejszym terminie, która została spowodowana przez Kupującego na skutek niedopełnienia jego obowiązków.
  2. Kupujący dokona przeglądu towaru jak najszybciej po przejściu ryzyka szkody, aby przekonać się o właściwościach i ilości dostarczonego towaru.
  3. W wyniku opóźnienia odbioru towaru przez jedną stronę umowy druga strona umowy zyskuje po powiadomieniu strony opóźnionej prawo do sprzedania towaru w korzystny dla siebie sposób po wcześniejszym ustaleniu stosownego terminu jego odbioru. To postanowienie obowiązuje również w sytuacji, kiedy opóźnienie dotyczy płatności, która warunkuje przekazanie towaru.
  4. Sprzedający oświadcza Kupującemu, że towar nie ma podczas przekazania wad, szczególnie w momencie, kiedy Kupujący przejął towar,
   1. jeśli towar ma właściwości, które strony ustaliły, a w wypadku braku odpowiednich ustaleń, właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru,
   2. towar jest odpowiedni do celu, który Sprzedający podaje dla jego wykorzystania lub do którego towar tego typu jest zazwyczaj używany.
   3. towar jest w odpowiedniej ilości, stopniu lub masie oraz
   4. towar odpowiada wymogom przepisów prawnych.
  5. Jeśli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia towaru, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie jego przejęcia.
  6. Kupujący ma prawo do realizacji roszczeń z tytułu wad, które wystąpią w towarach konsumenckich w okresie dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia towaru. Nie znajduje to zastosowania w przypadku:
   1. towarów sprzedawanych za cenę niższą niż ta w stosunku do której została ustalona niższa cena,
   2. zużycia towaru spowodowanego jego standardowym użytkowaniem,
   3. w przypadku towaru używanego odnośnie wady odpowiadającej stopniowi wykorzystania lub zużycia, którą miał towar przy przejęciu przez Kupującego lub
   4. w stosunku do innych przypadków, jeśli wynika to z istoty rzeczy.
  7. Kupujący nie ma prawa do roszczeń z tytułu praw wynikających z tytułu wadliwej realizacji, jeśli przed przejęciem towaru Kupujący wiedział, że towar ma wadę lub jeśli sam przyczynił się do powstania wady.
  8. Jeśli towar ma wadę, za którą odpowiada Sprzedający, a chodzi o towar sprzedany za niższą cenę lub też o towar używany, zamiast prawa do wymiany Kupującemu przysługuje prawo do proporcjonalnie odpowiedniej zniżki.
  9. Jeśli wadliwa realizacja jest zasadniczym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo
   1. do usunięcia wady za pośrednictwem dostarczenia nowego towaru bez wady lub też dostarczenia brakującego towaru, jeśli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy wyłącznie części składowej towaru, Kupujący może żądać wyłącznie wymiany tej części składowej; jeśli nie jest to możliwe, może rozwiązać umowę. Jeśli jednak jest to niewspółmierne w stosunku do charakteru wady, szczególnie zaś jeżeli usunięcie wady jest możliwe bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady,
   2. usunięcia wady poprzez naprawę towaru,
   3. odpowiedniej obniżki ceny kupna lub
   4. rozwiązania umowy.
  10. Jeśli wadliwa realizacja jest nieznacznym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub proporcjonalnej obniżki ceny kupna.
  11. Dopóki Kupujący nie wykorzysta prawa do obniżki ceny kupna lub nie rozwiąże umowy, Sprzedający może dostarczyć to, czego brakuje lub też usunąć wadę prawną. Inne wady Sprzedający może usunąć według własnego wyboru, naprawiając towar lub dostarczając nowy. W przypadku dostarczenia nowego towaru, Kupujący zwróci Sprzedającemu na koszt Sprzedającego pierwotnie dostarczony towar.
  12. Jeśli Kupujący nie zgłosił wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją stwierdzić podczas przeglądu i pod warunkiem dotrzymania zasad odpowiedniej pielęgnacji, sąd nie przyzna mu praw wynikających z wadliwej realizacji postanowień umowy. Jeśli chodzi o wadę ukrytą, obowiązują te same postanowienia, jeśli wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak Kupujący mógł stwierdzić jej obecność podczas przeglądu i pod warunkiem dotrzymania zasad dostatecznej pielęgnacji, najpóźniej w okresie do dwóch lat po przekazaniu towaru.
  13. Kupujący przeprowadza reklamację dostarczonego towaru telefonicznie, mailem czy też korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronach internetowych Sprzedającego; Kupującemu zostanie następnie przekazana procedura rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich reklamacji bez zbędnego opóźnienia oraz do informowania Kupującego o przebiegu realizacji reklamacji.

 5. Warunki gwarancji
  1. Udzielając gwarancji jakości, Sprzedający zapewnia, iż towar będzie w określonym okresie zdatny do wykorzystania w ustanowionym dla niego celu lub też że zachowa standardowe właściwości. Identyczne skutki ma również podanie okresu gwarancyjnego lub okresu przydatności towaru do użytku na opakowaniu lub w reklamie. Gwarancja może zostać udzielona także na poszczególną część towaru.
  2. Okres gwarancyjny płynie od momentu przekazania towaru Kupującemu, jeżeli towar został wysłany według umowy, płynie od dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. Kupującemu nie przysługują prawa z tytułu gwarancji, jeśli wadę spowodowało wydarzenie wewnętrzne po przejściu ryzyka szkody na Kupującego.
  3. Gwarancja jakości jest przez Sprzedającego udzielana na okres 24 miesięcy, jeśli nie zostało ustalone inaczej.

 6. Rozwiązanie umowy
  1. Konsument ma prawo rozwiązać umowę z piętnastodniowym okresem wypowiedzenia. Okres określony w zdaniu pierwszym rozpoczyna się w dniu przejęcia towaru. Rozwiązać umowę można telefonicznie lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sprzedającego.
  2. Konsument nie może rozwiązać umowy dostawy towaru, który był zmodyfikowany zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby, dostawy towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu, oraz który był po dostarczeniu pomieszany z innym towarem.
  3. Jeśli konsument rozwiąże umowę, przekaże lub zleci dostarczenie Sprzedającemu towaru, który otrzymał od Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do czternastu dni od rozwiązania umowy, na koszt Kupującego.
  4. Konsument zwróci towar w pełni, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, jeśli to możliwe razem z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakich towar przejął.
  5. Konsument odpowiada wobec Sprzedającego za obniżenie wartości towaru, które powstało w wyniku manipulacji towarem w inny sposób niż należy nim prawidłowo manipulować ze względu na jego charakter i właściwości.
  6. Jeżeli konsument rozwiąże umowę, Sprzedający bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej w terminie do czternastu dni od rozwiązania umowy, zwróci wszystkie środki pieniężne, które przyjął od niego na podstawie umowy. Sprzedający nie ma obowiązku zwrócenia przyjętych środków pieniężnych wcześniej niż wtedy, kiedy konsument przekaże Sprzedającemu towar, który jest przedmiotem umowy.
  7. Kupujący nie może rozwiązać umowy ani wnioskować o dostawę nowego towaru, jeśli nie jest w stanie zwrócić towaru w takim stanie, w jakim go otrzymał. Powyższe nie obowiązuje, jeśli:
   1. doszło do zmiany stanu w rezultacie przeglądu kontrolnego dokonanego w celu stwierdzenia wady,
   2. Kupujący skorzystał z towaru jeszcze przed stwierdzeniem wady
   3. Kupujący nie spowodował niemożliwości zwrotu towaru w stanie niezmienionym swoim działaniem lub zaniedbaniem, lub
   4. Kupujący sprzedał towar jeszcze przed odkryciem wady, wykorzystał go lub zmienił towar pod wpływem standardowego korzystania; jeśli nastąpiło to tylko częściowo, Kupujący zwróci Sprzedającemu to, co jeszcze może zostać zwrócone oraz przekaże Kupującemu ekwiwalent w wysokości, w której pobrał korzyści z towaru.

 7. Ochrona danych osobowych
  1. Sprzedający, jako administrator, przetwarza dane osobowe Kupujących, zarejestrowanych użytkowników i użytkowników subskrybujących komunikaty komercyjne ("podmioty danych osobowych"); przetwarzane są jedynie dane osobowe w zakresie bezpośrednio przekazanym przez podmioty danych osobowych, dane osobowe uzyskane od stron trzecich nie są przetwarzane.
  2. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie dane osobowe uważa za poufne. Dane osobowe nigdy nie zostaną ujawnione ani udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem poniższych przypadków, które są zgodne z celem przetwarzania takich danych.
  3. Sprzedający oświadcza, że wszystkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający właściwe bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  4. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy kupna na dostawę zamówionych towarów między Sprzedającym a Kupującym, wypełnienie obowiązków prawnych sprzedającego (np. archiwizacja dokumentów podatkowych z danymi osobowymi Kupujących przez co najmniej 10 lat). W przypadku nieudostępnienia danych osobowych ze względu na charakter sprawy niemożliwe jest zawarcie umowy zakupu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanych z zarejestrowanym kontem użytkownika lub związanych z subskrypcją przez użytkownika komunikatów handlowych jest dobrowolnie udzielona zgoda zainteresowanego użytkownika, która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  5. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do spełnienia celu ich przetwarzania i tylko przez okres niezbędny do tego (w przypadku realizacji umowy kupna wynikającej z zamówienia towarów, dane osobowe Kupującego są przetwarzane nie dłużej niż przed upływem terminu zgłoszenia wad gwarancyjnych; nie wyklucza to możliwości przetwarzania danych na innej podstawie prawnej, np. spełnienie prawnego obowiązku archiwizowania dokumentów podatkowych z danymi osobowymi przez minimalny okres 10 lat). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zarejestrowanego użytkownika lub użytkownika, który subskrybował komunikaty handlowe, przetwarzane są przez okres maksymalnie 5 lat lub do momentu wycofania zgody przez zarejestrowanego użytkownika.
  6. Po upływie ściśle niezbędnego czasu w rozumieniu poprzedniego ustępu przetworzone dane osobowe zostaną usunięte przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 30 dni; ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  7. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazuje sprzedającemu dane dotyczące danych osobowych osoby trzeciej, obowiązkiem podmiotu jest poinformowanie zainteresowanej osoby trzeciej i upewnienie się, że zgadza się ona na niniejsze warunki.
  8. Informacje o adresach IP poszczególnych odwiedzających stronę internetową Sprzedającego, oraz informacje o dacie i godzinie dostępu do strony internetowej, informacje o używanej przeglądarce internetowej, ustawieniach przeglądarki i poszczególnych stronach internetowych mogą być przetwarzane automatycznie. Wszystkie te informacje są anonimowe, więc nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Sprzedawca może również automatycznie przetwarzać tak zwane pliki cookies w celu ułatwienia świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE w sprawie plików cookies lub podobnych narzędzi. Użytkownicy mają możliwość odrzucenia plików cookie lub podobnych narzędzi, które mają być przechowywane na urządzeniach końcowych, na przykład poprzez uruchomienie trybu anonimowego w przeglądarce.
  9. Na stronie internetowej Sprzedającego nie dochodzi w rozumieniu art. 22 RODO do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  10. Przetworzone dane osobowe są przekazywane stronom trzecim jedynie w przypadkach i w zakresie niezbędnym do ich przetwarzania. W szczególności chodzi o przekazywanie danych osobowych przewoźnikom dostarczającym towary od Sprzedającego do Kupującego, ewentualnie zwrot towarów w przeciwnym kierunku, przekazywanie danych osobowych usługodawcom przeprowadzającym i zbierającym oceny użytkowników sklepów internetowych (np. Heureka, itp.) oraz przekazywanie danych osobowych do podmiotów zapewniających realizację płatności.
  11. W przypadku płatności za pośrednictwem karty płatniczej Sprzedający nie ma do dyspozycji danych o używanej karcie kredytowej Kupującego; tymi danymi dysponuje wyłącznie zabezpieczona brama płatnicza i odpowiednia instytucja bankowa.
  12. Podmiot danych osobowych ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu lub zażalenia przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych osobowych, lub przetwarzanie swoich danych osobowych, prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych, prawo do informacji o naruszeniu bezpieczeństwa swoich danych osobowych oraz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Wszystkie te prawa można egzekwować, kontaktując się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sprzedającego; Sprzedający przetwarza wniosek osoby, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od jej dostarczenia. Podmiot danych osobowych ma również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
  1. W przypadku zaistnienia między Sprzedającym a Konsumentem sporu konsumenckiego wynikającego z umowy zakupu lub umowy o świadczeniu usług, który nie może zostać rozstrzygnięty za porozumieniem stron, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do wyznaczonego podmiotu do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Punkt kontaktowy przy Prezesie UOKiK, Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail kontakt.adr@uokik.gov.pl, web www.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów ustanowionej przez Komisję Europejską pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejsze Warunki są ważne i obowiązują od 25 maja 2018 r.